Poniedziałek, 30 maja 2016 g. 06:49
Zdjęcia

Aktualności

Zapraszamy na XXI Przegląd Teatralny, w którym występują dzieci z Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Odbędzie się w sobotę 14.05.2016r. w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej. W szczególności zapraszamy rodziców i opiekunów Naszych młodych aktorów. Start o godzinie 11.00 !

Informujemy, że w Centum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży (Filia nr 2) są WOLNE MIEJSCA!

Zachęcamy Państwa do skorzystania z gotowych scenariuszy zajęć, które są elementem kampanii społecznej "Przytul hejtera" prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z firmą Facebook

 

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej "ISKIERKA" dofinansowane ze środków Gminy Wrocław.  Działania Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży polegają na organizowaniu i realizowaniu wszechstronnej pomocy dzieciom, a także udzielaniu wsparcia ich rodzicom w wypełnianiu zadań opiekuńczych i wychowawczych.


Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 

Nadrzędnym celem naszych działań w Centrum jest wczesna profilaktyka tj. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i uzależnieniom dzieci i młodzieży poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno - bytowych. Zadanie polega na organizowaniu opieki, zajęć i pomocy w nauce dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” we Wrocławiu posiada 5 punktów w różnych rejonach Wrocławia i obejmuje swoją opieką ok. 200 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym tj. od 6. do 18. roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Wrocławia lub uczęszczających do wrocławskich szkół.

W Centrum prowadzone są zróżnicowane zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności podopiecznych. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych prowadzone są działania wspomagające, organizowane przez specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów itp.

Zajęcia w Centrum organizowane są w godzinach popołudniowych, w dni powszednie po zajęciach szkolnych podopiecznych, jak również w soboty. Pobyt w Centrum jest dobrowolny i nieodpłatny. Ponadto Centrum zapewnia podopiecznym udział w uroczystościach, organizuje stacjonarny wypoczynek letni oraz zimowy, dożywianie w formie podwieczorku jak również współpracuje z rodzicami i opiekunami na rzecz dzieci uczęszczających do Centrum.

Zadanie jest realizowane w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Działania w Centrum opierają się na zapewnieniu dzieciom i młodzieży prawa do:

  • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i aktywności oraz  indywidualności;

  • zabawy i wypoczynku;

  • ochrony przed przemocą, poniżającym traktowaniem i karaniem;

  • traktowania w sposób sprzyjający poczuciu wartości i godności osobistej;

  • wychowania w rodzinie i stabilnego środowiska wychowawczego;

Organizujemy również pomoc materialną i żywnościową dla rodzin podopiecznych we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności oraz innymi darczyńcami.

Liczba odsłon strony: 79305